תנאי שימוש

דף אזהרות והוראות להזמנת מוצרי אופטיקה/ תקנון אופטיקה

לקוח יקר – חשוב שתבין כי המשקפיים האופטיים נשוא ההזמנה באתרנו ייוצרו על פי הנתונים, אשר יסופקו על ידך , בהתאם למרשם העדכני שבידך. על כן, לא תהא לחברתנו כל אחריות לגבי תוצאות ייצור המשקפיים על פי הנתונים שהזנת באתר ו/או לכל נזק שיגרם עקב הזנה של נתונים לא נכונים או כאלו שאינם משקפיים את הצרכים הבריאותיים. לפיכך, אנא קרא בעיון הוראות אלו, טרם הזמנת משקפיים אופטיים באתרנו והזן את נתוני המרשם שבידיך בקפידה רבה:
1. בביצוע הזמנה באתר זה הינך מאשר, כי ידוע לך שרכישת משקפיים שלא בהתאם למרשם עדכני, עלולה להוות סכנה לבריאות העין ולאיכות הראייה ושהחברה איננה אחראית לכל תאונה ו/או נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו, ככל שלא תפעל בהתאם לאמור בהוראות אלו במדויק.
• "מרשם"- "מרשם בכתב, שנעשה לאחר בדיקת ראייה על ידי רופא עיניים ו/או אופטומטריסט מוסמך".
• "עדכני"- "שהונפק שנתיים (24 חודשים) לכל היותר, טרם מועד ביצוע ההזמנה".
• "נזק" – כל נזק מכל סוג, לעצמך ו/או לאדם אחר (צד ג') ו/או לרכוש, שעלול להיגרם בשל שימוש במשקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני, לרבות כל נזק שעלול להיגרם בגין תאונות ביתיות או אחרות, בשל סחרחורות, בלבול, או ראיה לקויה, בעת הפעלת מכשירים חשמליים, מכונות, נהיגה וכל אירוע אחר שעלול להיגרם כתוצאה מהזמנת משקפיים שאינם תואמים למרשם עדכני.
2. בביצוע הזמנת משקפיים אופטיים באתר זה, הנך מצהיר, מתחייב ומאשר, כי ההזמנה בוצעה בהתאם למרשם והנחיות מרופא עיניים ו/או אופטומטריסט מוסמך, ובהתאם למרשם עדכני.
3. הזנת הנתונים האופטיים: הנך מצהיר, כי הזנת את נתוני המרשם, במסגרת ביצוע ההזמנה באתר, באופן מדויק, מלא ותקין לאחר שווידאת את נכונותם ותקפותם, וכי הינך האחראי הבלעדי על הזנת הנתונים באופן מקוון ובהתאם למרשם, ועל ביצוע הזמנת המשקפיים וייצורם בהתאם לנתונים שהוזנו על ידך. בנוסף, הנך מאשר שהחברה תהא רשאית להסתמך באופן מלא על הנתונים שהזנת, ושאתה מבין ומסכים לכך שלא תוטל כל אחריות על החברה, או כל מי מטעמה, בגין מכירת ו/או אספקת המשקפיים, על פי נתוני המרשם שהזנת. כמו כן הנך מצהיר כי המשקפיים האופטיים הנרכשים על ידך מיועדים לשימוש אדם בן 12 ומעלה בלבד.
4. הנך מצהיר ומאשר, כי מובן לך שככל שלא הוזנו מלוא הנתונים הנדרשים ו/או ככל שהנתונים שהוזנו אינם תואמים למרשם עדכני כהגדרתו לעיל ו/או כי המרשם שבידיך שגוי/אינו מתאים בפועל לצרכים הבריאותיים - המוצר המוזמן עלול שלא להתאים לצרכיך או לצרכי האדם עבורו הוזמן המוצר, וכי במקרה שכזה לא תוטל כל אחריות על החברה בגין כל נזק כהגדרתו דלעיל, מכל סוג שהוא.
5. הינך מתחייב כי השימוש במוצרי האופטיקה נשוא הזמנתך ייעשה בהתאם להנחיות רופא עיניים ו/או אופטומטריסט מוסמך.
6. לא ניתן לבצע הזמנה באתר, ללא כל נתוני המרשם הרלוונטיים, לרבות מרחק בין אישונים (PD) – כפי שנקבעו במרשם עדכני.
7. הנך מצהיר ומאשר כי עובי העדשות האופטיות שיורכבו במשקפיים המוזמנות על ידך, ייקבע על ידי החברה, על סמך נתוני המרשם שהוזנו על ידך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, ומתחייב שלא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
8. ביטול עסקה
לפנים משורת הדין, ניתן להחזיר גם משקפיים הכוללים עדשות מרשם (ובלבד שהורכבו על ידי החברה), בתוך 30 ימים מקבלתם, וזאת אך ורק מטעמים של חוסר הסתגלות למשקפיים, בתנאי שהמשקפיים יוחזרו כשהם תקינים ושלמים, בכפוף להוראות תקנון האתר. חוסר הסתגלות כאמור ייבחן על פי קריטריונים שיקבעו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה המקצועי.
9. תחזוקת המשקפיים:
כדי לנקות את המשקפיים שלך השתמש במים וסבון, והימנע מכל סוגי ממיסים או אלכוהול.
השתמש תמיד במטלית ניקוי ייעודית וייבש את המשקפיים היטב.
הימנע מלנקות את המשקפיים בכל אופן אחר, וזאת כדי למנוע את שריטת העדשות ו/או הרס הציפויים.
כאשר המשקפיים אינם בשימוש יש לשמור אותם בנרתיק ייעודי ובמקום יבש בטמפרטורה בין ( C10-) ו- (C 35+). בכל מקרה יש להימנע מלחשוף את המשקפיים לטמפרטורה של מעל 45 מעלות צלסיוס ואין להשאיר את המשקפיים ברכב החונה בשמש- מחשש להרס הציפויים של העדשות ו/או עיוות של המסגרת ו/או העדשות.
יש להרחיק את המשקפים ממגע עם מי ים וחול. על מנת שלא לפגוע בעדשות או בציפויים שלהן, אין להניח את המשקפיים על גביי העדשות.
10. האמור נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד הן לנשים והן לגברים כאחד - ללא כל הבדל.